Producto añadido a la cesta

Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

portada eres un buen estudiante digital 1

Al curs online de Cos AUXILIAR de la Generalitat PI tindràs a la teva disposició els recursos necessaris per poder treballar les diferents proves del procés selectiu.

La matrícula al curs Online inclou l’enviament del temari en paper, els temes en pdf, entrenament (Adams Test inclòs!) i proves d’avaluació, juntament amb els recursos audiovisuals necessaris (píndoles i vídeos explicatius) amb què poder endinsar-te a les matèries d’una manera molt més senzilla; tot això de la mà de docents experts a les diferents àrees i de la teva pròpia coordinadora e-learning que serà l’encarregada d’acompanyar-te i orientar-te durant tot el procés d’aprenentatge.

Avantatges del curs online de Cos Auxiliar Promoció interna:

El teu temps val or. No perdis ni un segon en desplaçaments! Amb la nostra formació en línia et preparem sense sortir de casa.

Voleu saber quins són els avantatges d’aquesta modalitat de formació?

Amb la teva formació online podràs estudiar com i on vulguis, eliminant barreres geogràfiques. Arribarem a tu allà on siguis!

Aquesta oposició Online permet un aprenentatge autònom amb recursos interactius que us ajudaran a facilitar la comprensió. Això sí, estudiar Online no vol dir fer sol/a. Us ajudarem a programar el vostre estudi a través de plans mensuals i avaluacions associades. Estarem al teu costat sempre que ho necessitis!

Per un preu molt més assequible sense renunciar a la qualitat de qualsevol formació presencial.

AUXILIAR DE LA GENERALITAT PROMOCIO INTERNA

Algunes funcions del Cos d’Auxiliars de la Generalitat:

– Tasques de Mecanografia,

– Tasques de transcripció i còpia literal de documents

– Tasques de classificació de documents i manipulació bàsica de màquines i equips d’oficina i de registre

Quin sistema de selecció es fa servir?

El sistema selectiu que es fa servir en aquesta convocatòria és el de concurs oposició, el qual té les dues fases següents:

‘ Fase d’oposició (60 punts). Consisteix en la realització d’una prova, formada per dos exercicis.

‘ Fase de concurs (40 punts). Consisteix en la valoració de determinats mèrits. Per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs, prèviament, s’ha de superar la fase d’oposició.

El resultat del procés és la suma de les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

Fase d’oposició

Està constituïda per una única prova amb dos exercicis. Aquests exercicis són obligatoris, selectius i eliminatoris, essent necessari resultar apte/a en cadascun d’aquests exercicis amb l’obtenció de la qualificació mínima que s’indica:

 1. Primer exercici: Test de coneixement sobre els temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del Temari amb 40 preguntes test (+5 de reserva) amb 4 respostes alternatives en un temps de 70 minuts Cada resposta errònia descomptarà 1/4 part del valor d’una resposta correcta. Es valora de 0 a 25 punts i cal obtenir 12,5 punts per tal de superar-lo.
 2. Segons exercici: Supòsit pràctic tipus test sobre els temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del Temari, amb 25 preguntes tipus test (+5 de reserva), i què pot incloure diferents supòsits i/o situacions professionals sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions del cos. Cada resposta errònia descomptarà 1/4 part del valor d’una resposta correcta. Es desenvoluparà en un temps de 90 minuts i es qualificarà de 0 a 35 punts, essent necessari obtenir 17.5 punts per tal de superar l’exercici.

La fase de concurs:

Quins mèrits es puntuen?

Només es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i consistiran en:

 1. a) Serveis prestats, fins a un màxim de 15 punts
 2. b) Superació de processos i exercicis selectius d’accés al cos de gestió de les dues darreres convocatòries i dins dels 5 anys anteriors a la publicació de la present convocatòria, excloent-hi els processos d’estabilització, fins a un màxim de 15 punts
 3. c) Coneixements de llengua catalana de nivell C2, amb 5 punts
 4. d) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC i equivalents), fins a un màxim de 5 punts

Temari Cos Auxiliar PI

El temari del Cos Auxiliar PI consta de 8 temes (temes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del programa de Torn lliure).

Requisits per a presentar-te:  Oposició Cos Auxiliar PI

 • Tenir una antiguitat d’almenys dos anys de servei actiu com a funcionari de carrera o interins a l’agrupació professional del cos subaltern d’administració de la Generalitat
 • Nacionalitat espanyola o d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea, així com –amb independència de la seva nacionalitat- els seus cònjuges sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. Igualment, poden participar les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Estar en possessió d’una titulació oficial de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l’edat màxima de jubilació forçosa legalment establerta.
 • Posseir la capacitat funcional per acomplir les funcions del cos i escala.
 • No haver estat separat del servei per expedient disciplinari per resolució administrativa ferma o inhabilitat judicialment per resolució judicial ferma.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell C1).
 • També hi pot participar el personal laboral de la categoria D1 Auxiliar administratiu/iva del VI Conveni col·lectiu únic que en la data d’entrada en vigor de l’EBEP estigués desenvolupant com a personal laboral funcions pròpies del personal funcionari.

Segons el programa publicat al DOGC 29-07-2022

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2).
 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
 2. L’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions.
 3. Bon govern i transparència: concepte i principis. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d’accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.
 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els drets de les persones interessades. El delegat i delegada de protecció de dades.
 5. Concepte de procediment administratiu. Les persones interessades. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.
 6. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.
 7. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura
 8. La funció pública: les classes d’empleats i empleades públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats.
 9. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana.
 10. L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 11. La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.
 12. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
 13. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).
 14. Els drets dels empleats i empleades públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics.
 15. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

 

¡Des del 1999 complint els somnis de milers d’opositors! Després d’anys d’experiència en oposicions en línia, us oferim una metodologia de treball que us ajudarà a aprofitar al màxim les vostres hores d’estudi i tots els recursos de la preparació!

¿Quins passos heu de seguir per aplicar aquesta metodologia?

MetodologiaOnline catalan


Pas 1:
Visualització de píndoles Audiovisuals: Per començar, hauràs de visualitzar les píndoles audiovisuals disponibles en algunes matèries com a presentació (durada aproximada d’entre 5 a 10 minuts). Aquestes píndoles introductòries facilitaran la comprensió global del tema abans de començar el teu estudi en profunditat.

Pas 2: Lectura del tema: ¡Una primera lectura és fonamental! Sempre has de fer una lectura prèvia i general del tema per obtenir una idea global del contingut, subratllant els punts de més dificultat i establint un marc de referència.

Pas 3: Estudi del tema i adquisició de coneixements necessaris per fer front a les diferents proves  de l’examen.

Pas 4: Esquemes / Resums: ¡Elaborar el teu propi material us ajudarà a organitzar tota la informació! Encara que pots consultar un altre material complementari disponible, cal que, durant el procés d’assimilació de continguts, , elaboris els teus propis, ja que aquests seran la clau per ajudar-te en els repassos de temari posteriors.

Pas 5:  Vídeos Explicatius:  Un cop estudiat el temari, ¡ és el moment de visualitzar els vídeos explicatius corresponents! Aquest recurs, de 1 hora de durada aproximadament cadascun, us permetrà tenir una explicació més detallada dels punts més complexos o rellevants del tema, atenent anàlisi de preguntes d’examen de les convocatòries precedents.

Pas 6: Adams Test. ¡Ú Últim pas!  Un cop realitzada la part teòrica, arriba el moment de posar-se a prova mitjançant un potent sistema d’autoavaluació   amb què valorar l’assimilació de la matèria. Con Adams Test, podràs , podrás realitzar tests de tema, parcials a la teva mida i simulacres, , per la qual cosa segons avenços en els continguts podràs anar afegint més dificultat al teu entrenament.

Aquesta eina també us permetrà mesurar diversos indicadors que us ajudaran a tenir una idea més clara del vostre procés d’aprenentatge:

– Diligència: Et donarà el percentatge d’exercicis en què t’has ajustat alhora que serà exigible a l’examen oficial.

– Competència: Indicarà si les teves puntuacions als simulacres s’ajusten a la nota de tall establerta en convocatòries anteriors, establint així el teu nivell.

– Seguretat: Determina, d’entre les preguntes que marquis com a dubtoses, quin percentatge ha estat encertat i quin fallat. Et donarà informació rellevant sobre si has d’arriscar més o menys a l’examen oficial.

– Avaluacions: ¡Ú Últim pas del mètode d’aprenentatge! Es tracta davaluacions tipus examen que hauràs de realitzar una vegada assimilada la matèria. Les avaluacions estaran incloses dins de programacions d’estudi que s’aniran activant per realitzar en un termini determinat, per la qual cosa us ajudaran a marcar un ritme de treball adequat a la data d’examen.

«¡ Assegureu el vostre èxit! No deixis de fer Repassos si vols assolir els teus objectius.»

337 Plazas


Selecciona la duración:

Total: 420€* pago único

(te sale a 70€/mes)

*Incluye libros del temario y ADAMS Test.

Añadir al carrito
 • oatc video 1.800 Preguntes Adams Test
 • oatc user Més de 450 Preguntes Tipus Examen
 • oatc ribete 31 Píndoles Audiovisuals
 • oatc test Més de 45H de Vídeus Explicatius
 • oatc book Libros del temario incluidos
 • oatc adams test ADAMS Test
 • oatc video 1.800 Preguntes Adams Test
 • oatc user Més de 450 Preguntes Tipus Examen
 • oatc ribete 31 Píndoles Audiovuals
 • oatc test Més de 45H de Vídeos Explicatius
 • oatc book Libros del temario incluidos
 • oatc adams test ADAMS Test

 • oatc calendar Inicio de instancias: 31/05/2024
 • oatc calendar Fin de instancias: 28/06/2024
 • oatc calendar Convocatoria: 30/05/2024
 • Grupo C2
 • Órgano convocante: Generalitat de Catalunya-
 • Ámbito administrativo: Autonómico
Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Total: 420€ pago único

420€ pago único

oatc calendar 6 meses arrow

Régimen Jurídico del Sector Público

 • icon euro Desde 80€

Ley Jurisdicción Contencioso Administrativa

 • icon euro Desde 80€

Llei 392015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 • icon euro Desde 80€

Motivació i Compromís dels Empleats Públics

 • icon euro Desde 80€

Agustín Galocha

Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid durante más de 20 años. Preparación de oposiciones de Gestión Financiera y Contratación Administrativa desde el año 1990.

Agustín Galocha

Alicia Cantalapiedra

Experta Jurídica del Cuerpo Superior en la Junta de Castilla y León. Profesora de legislación, con más de 10 años de experiencia profesional.

Alicia Cantalapiedra

Antonio Sánchez Gómez

Empleado público desde el año 1989, experto en sistemas de información y formador de oposiciones desde hace más de 20 años.

Antonio Sánchez Gómez

Jesús Alonso

Inspector de Hacienda del Estado desde 2004. Actualmente en la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.  

Jesús Alonso

José Sousa

Funcionario de carrera del cuerpo de gestión procesal, con experiencia en formación durante más de 20 años preparando opositores y formando a funcionarios.

José Sousa

Lidia Villar

Experiencia laboral en la Administración Pública Local desde el año 2002. Docente desde el año 2013. Diplomada en Gestión y Administración Pública, Licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Protocolo, Relaciones Institucionales y Organización Estratégica de Eventos por la Universidad de Barcelona. 

Lidia Villar

Luis de Manuel

Licenciado en derecho y Doctor en economía. Imparte clases de derecho administrativo de grado y postgrado  y prepara a opositores desde hace más de 15 años.

Luis de Manuel

Pol Carré

Funcionario de la Guardia Urbana de Barcelona desde 1999 hasta la actualidad. Fiscal sustituto en la ciudad de Barcelona en el 2012.  Licenciado en Derecho y en Criminología. 

Pol Carré

Priscilia Ciria

Subdirectora de Pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huesca. Formación en las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social.  

Priscilia Ciria

Verónica Quirós

Abogada desde hace más de veinte años, colaboradora profesional en Empleo Público tanto presencialmente como E-Learning desde 2006 con ADAMS Formación.

Verónica Quirós

Ana Marco

Experiencia desde 2002 en preparación de oposiciones presenciales y online, y abogado en ejercicio con 26 años de experiencia en administración publica, derecho de personal y administrativo. Especialista en Violencia de género.

Ana Marco
Tenir la possibilitat de preparar una oposició sense horaris de forma online amb un suport a qualsevol hora de forma telemàtica em va ajudar molt. La metodologia així com tot el material proporcionat està perfectament preparada. El seguiment per part dels tutors es continu. Si tornes a preparar oposicions ho faria amb ells.
alumna

Cristina Fariñas

Cos Administratiu De La Generalitat De Catalunya

Quiero resaltar la calidad del material que elaboran para la preparación, lo completo que es y lo bien razonados, actualizados y explicados que están los temas. ADAMS tiene una plataforma online donde puedes acceder a videos explicativos, Test y supuestos prácticos, así como un equipo pedagógico que te planificaba el estudio. Lo recomiendo totalmente.
JUANDELACRUZ HIDALGO CALVENTE FOTO TAI

Juan De La Cruz Hidalgo

Técnico Auxiliar De Informática

Gracias al curso online de ADAMS pude prepárame las oposiciones a mi ritmo, con seguimiento constante por parte tanto de los tutores pedagógicos como de los profesores del curso. Me sentí en todo momento con todos los recursos necesarios, materiales y profesionales. La opción de ADAMS Test me fue muy útil para coger más confianza para el examen.
alumna

Laura Martínez

Administratius Generalitat

El temario es completísimo y los esquemas y test de la plataforma así como las píldoras audiovisuales son perfectas para la comprensión de la materia, algo fundamental en la preparación.
Amparo Foch Foto ADM TL 1

María Amparo Fochs

Administrativos De Estado TL

Emprender mi camino con ADAMS ha sido la mejor decisión. En todo momento me sentí acompañada del equipo docente. Mi agradecimiento a los profesores, que con su profesionalidad y dedicación hacían que los supuestos fueran más llevaderos. Destacar el material didáctico, el servicio de actualizaciones y las innumerables preguntas tipo test para el examen.
alumna

María José Barrera

Gestión De Estado Promoción Interna

Només puc estar agraïda a Adams per la seva formació en aquest camí. Molts aspectes han tingut a veure, la plataforma una gran ajuda per veure l'evolució dels coneixements, el professorat, atent i resolutiu tant a les classes com per al campus i el personal administratiu per ser tant atents en resoldre totes les consultes i enviament de comunicacions.
alumna

Montserrat Bagan

Cos Auxiliars Generalitat Catalunya

"He preparado con Adams, a través de la modalidad E-learning, dos oposiciones de la UNED. Me ha gustado mucho la modalidad E-learning y sugiero a la academia que incluya esta modalidad online para la preparación del resto de oposiciones en la medida que sea posible."
alumna

Noemí González

Auxiliares De La UNED

¿Tienes alguna duda?

Si tienes alguna duda te ayudamos a resolverla.

¿Cuánto tiempo suele pasar entre la convocatoria y el examen?

Depende de cada proceso selectivo. Así en el caso de las convocatorias de la Administración General del Estado o en las de Justicia, el primer examen suele celebrarse en los cuatro meses siguientes a la publicación de la convocatoria. El día concreto suele determinarse una vez publicado el listado definitivo de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo. Sin embargo, estos datos son orientativos y dependen de cada convocatoria, por lo que no podemos especular sobre fechas de examen de procesos selectivos concretos ya que podrían no cumplirse.

¿Cómo se selecciona destino una vez aprobada la oposición?

Una vez que hayas realizado los exámenes y conseguido tu plaza, en función de tu nota en el proceso de selección podrás indicar tus destinos preferidos. Según las plazas disponibles en cada destino, se irán adjudicando a cada aprobado en función de la nota obtenida.

¿Qué son las plazas de estabilización y de reposición?

Las Administraciones Públicas publican Ofertas de Empleo Público con plazas de estabilización temporal del empleo o plazas de reposición/ordinarias.

En el caso de las plazas de estabilización se pretende estabilizar las plazas estructurales y dotadas presupuestariamente ocupadas por interinos o temporales durante al menos 3 años. Lo que se estabiliza es la plaza, no a la persona que la ocupa de forma interina. En función desde qué fecha se esté ocupando la plaza, el proceso selectivo podrá ser el de concurso-oposición o el de concurso.

Las plazas de reposición u ordinarias son plazas que han quedado vacantes por jubilación del funcionario que la ocupaba.

En todos los casos, los procesos selectivos serán públicos, y de acceso libre a cualquier persona que, cumpliendo los requisitos de acceso exigidos en la convocatoria en cuestión, quiera presentarse. Y se regirán por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

¿Dónde se publican los listados de personas admitidas a un proceso selectivo?

En el Boletín Oficial correspondiente se publica la resolución con las personas admitidas y excluidas. En dicho boletín se publica la relación nominal de las personas excluidos, debiendo consultar en la sede física o en la web de la Administración convocante la relación de personas admitidas. En algunos casos, para esta comprobación se necesita estar en disposición de certificado digital, DNI-e o Cl@ve.

¿Enviáis las actualizaciones de los libros?

Si compras los libros en cualquier centro ADAMS, en nuestra web o llamando al 670 399 399 te enviaremos automáticamente las actualizaciones y adendas que publiquemos hasta la fecha del examen para la que fueron editados los libros que has adquirido. Si compras nuestros libros en otra librería o página web puedes solicitarnos las actualizaciones que hayamos editado hasta la fecha del examen para la que se editó, para ello nos tienes que enviar justificante de compra del libro (ticket o factura) a adamsediciones@adams.es

¡Sigue nuestras redes sociales!