Producto añadido a la cesta

Temari Especific Cos de Gestió. Opció General

portada eres un buen estudiante digital 1

Al curs online de temari específic, Cos de gestió, Opció general tindràs a la teva disposició els recursos necessaris per poder treballar les diferents proves del procés selectiu.

La matrícula al curs Online inclou el lliurament del temari en paper, els temes en pdf, entrenament (Adams Test inclòs!) i proves d’avaluació, juntament amb els recursos audiovisuals necessaris (píndoles i vídeos explicatius) amb què poder endinsar-te a les matèries d’una manera molt més senzilla; tot això de la mà de docents experts a les diferents àrees i de la teva pròpia coordinadora e-learning qui serà l’encarregada d’acompanyar-te i orientar-te durant tot el procés d’aprenentatge.

 

Aquest curs es vàlid per a preparar la convocatòria de torn lliure i de promoció interna.

Tenint en compte, que al torn de torn lliure entra com a objectiu de temari la part comuna (24) temes i la part específica (26 temes) i al torn de promoció interna únicament entra la part específica (26 temes).

 

Avantatges del curs online de Temari Específic. Opció general. Cos de Gestió:

El teu temps val or. No perdis ni un segon en desplaçaments! Amb la nostra formació en línia et preparem sense sortir de casa teva .

Voleu saber quins són els avantatges d’aquesta modalitat de formació?

Flexibilitat d’horaris: Podràs accedir als continguts en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, permetent adaptar el teu aprenentatge a la teva disponibilitat d’horaris.

–Accessibilitat: La formació en línia elimina les barreres geogràfiques i físiques. Arribarem fins a tu sense importar on visquis!

Aprenentatge autònom: Posant a la teva disposició recursos que puguis aprofitar al ritme que vulguis (entrenament (Adams Test inclòs!), píndoles audiovisuals, vídeos explicatius…)

Interactivitat i els recursos multimèdia T’ajudaran a assimilar i comprendre la matèria podent accedir-hi tantes vegades com vulguis.

– “Estudiar Online no vol dir fer-ho sol”. T’ajudem a programar el teu estudi a través de plans mensuals i avaluacions associades. Estarem per a tu sempre que ho necessitis!

Equip d’experts que us acompanyarà. Tindràs a la teva disposició un claustre de professors experts que t’explicaran les parts més importants de la matèria a través de vídeos explicatius i t’ajudaran a resoldre tots els dubtes que sorgeixin durant l’estudi.

Més econòmic: Podràs preparar la teva oposició a un preu molt més assequible per a la teva butxaca, i sense renunciar a la qualitat de la formació presencial!

 

Algunes funcions del Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

– Tramitació i elaboració de la proposta de resolució d’expedients que no estiguin assignats al Cos Superior

– Elaboració d’estudis i estadístiques en diferents àmbits

– Elaboració d’informes

– Dins de cada opció específica es poden desenvolupar, específicament i bàsicament, les funcions que hi consten al perfil de les competències dels departaments i de les unitats administratives a les quals s’adscriuen.

– Nivells 16 a 26.

 

Quin sistema de selecció es fa servir?

El sistema selectiu que es fa servir en aquesta convocatòria és el de concurs oposició, el qual té les dues fases següents:

 • Fase d’oposició (60 punts). Consisteix en la realització d’una prova, formada per diversos exercicis.
 • Fase de concurs (40 punts). Consisteix en la valoració de determinats mèrits. Per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs, prèviament, s’ha de superar la fase d’oposició.

El resultat del procés és la suma de les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

La fase d’oposició:

 1. Torn lliure (segons l’actual convocatòria)

Primera prova:consta de 3 exercicis:

 1. Test de coneixements sobre la part comuna del temari: Qüestionari de 30 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, sobre el contingut del temari comú de la preparació.

 

 1. Test de coneixements sobre la part específica del temari: Qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, sobre el contingut del temari específic de la preparació.

 

 1. Supòsit pràctic, tipus test, sobre la part específica del temari: Consisteix a respondre un qüestionari de 25 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives sobre tots els temes de la part específica de cada opció (26 temes per opció).

 

Segona prova:consta de 2 exercicis: Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana (si s’escau)

 1. Torn de promoció interna (segons l’actual convocatòria)

 

Primera prova:consta de 2 exercicis:

 1. Test de coneixements sobre la part específica del temari: Qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, sobre el contingut del temari específic de la preparació.

 

 1. Supòsit pràctic, tipus test, sobre la part específica del temari: Consisteix a respondre un qüestionari de 25 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives sobre tots els temes de la part específica de cada opció (26 temes per opció).

 

La fase de concurs:

Quins mèrits es puntuen?

 1. a) Serveis prestats
 2. b) Superació de processos i exercicis selectius d’accés
 3. c) Coneixements de llengua catalana
 4. d) Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC i equivalents)

 

Temari Cos de Gestió , Part Específica, opció general: 

El temari de la part Específica, Opció General té 26 temes. 

A més, i per al torn lliure, l’oposició inclou 24 temes de la part comuna.

Part específica, opció general.

 1. L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 2. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d’avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l’avaluació de les polítiques públiques.
 3. Avaluació econòmica de polítiques públiques. L’informe d’impacte econòmic i social.
 4. Cartes de serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Metodologia d’elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia de mesures. Validació d’indicadors. Publicació de resultats.
 5. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 6. El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
 7. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L’extranet de les administracions públiques catalanes.
 8. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L’arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de Gestió Documental.
 9. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d’obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d’obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l’extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 12. La preparació dels contractes. L’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 13. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Els efectes de les modificacions dels contractes.
 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 15. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Procediment d’ajuts.
 16. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d’ús. Els béns patrimonials. L’expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 17. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L’aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats. La gestió pressupostària: els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.
 18. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).
 19. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 20. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 21. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 22. Registre general de personal. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
 23. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats i delegades de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d’assetjament sexual i psicològic en el treball.
 24. El model d’atenció ciutadana. Portals d’accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d’atenció empresarial. El portal d’accés de l’empresa. La Finestreta única empresarial.
 25. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 26. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Part específica, opció prevenció.

 1. Marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Principis generals. Drets i obligacions.
 2. Drets de consulta i participació dels treballadors i treballadores. Els delegats i delegades de prevenció: funcions i competències. Òrgans competents en matèria de coordinació i de control. Procediment administratiu especial per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals.
 3. El Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de riscos laborals. Definicions i contingut general. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. Planificació de l’activitat preventiva.
 4. Coordinació d’activitats empresarials. Normativa específica aplicable. Mitjans de coordinació. Drets de les persones representants dels treballadors i treballadores.
 5. Vigilància de la salut. Activitats sanitàries dels serveis de prevenció. Protecció dels treballadors i treballadores especialment sensibles a determinats riscos. Adaptacions i canvis de lloc de treball per motius de salut. Protecció de la maternitat i durant el període de lactància.
 6. Accidents de treball. Notificació i declaració d’accidents. Investigació d’accidents. Metodologies d’investigació. Índex de sinistralitat. Malalties professionals. Classificació. Actuacions de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 7. Risc d’incendi. Factors de risc d’incendi i mesures de prevenció. Mesures en cas d’emergència. Plans d’autoprotecció: classificació i organització d’emergències.
 8. Condicions generals de seguretat i salut en els llocs de treball. Normativa aplicable. Presència de recursos preventius en determinades activitats. Normatives aplicables.
 9. Equips de protecció individual. Condicions de seguretat i salut relatives a la seva utilització: elecció i manteniment. Normativa aplicable. Equips de treball. Disposicions mínimes aplicables als equips de treball.
 10. Accions preventives aplicables a l’execució d’obres de reforma o ampliació. El coordinador en matèria de seguretat i salut. Estudis i plans de seguretat i salut en el treball.
 11. Risc elèctric. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. Protecció contra contactes elèctrics. Normativa aplicable.
 12. Els contaminants químics. Mesura de l’exposició. Mesures de prevenció davant l’exposició als contaminants químics. Envasament, etiquetatge, emmagatzematge i manipulació.
 13. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina.
 14. Risc d’exposició a plaguicides. Criteris d’actuació en el control de plagues urbanes a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 15. La protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina. Normativa aplicable.
 16. La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores contra els riscos rel acionats amb l’exposició al soroll. Normativa aplicable.
 17. Radiacions no ionitzants. Tipus de radiació i efectes sobre l’organisme humà. Riscos i mesures preventives. Normativa aplicable.
 18. Radiacions ionitzants. Conceptes i classificació. Interacció amb l’organisme i efectes biològics. Riscos de l’exposició i mesures preventives. Normativa aplicable.
 19. Qualitat ambiental en interiors. Contaminants que influeixen en la qualitat de l’ambient de treball. Mesures de prevenció.
 20. El disseny del lloc de treball: premisses bàsiques i factors ergonòmics. Ergonomia ambiental. Factors de risc lumínics, termohigromètrics i sonors. Mètodes d’avaluació. Normatives aplicables.
 21. Identificació de factors de risc de sobrecàrrega per esforç físic, manipulació de càrregues, postures forçades i moviments repetitius. Metodologies d’avaluació i normativa aplicable.
 22. Ergonomia en el treball amb pantalles de visualització de dades. Factors de risc i avaluació. Normativa aplicable.
 23. L’organització del temps de treball. Treball per torns i treball nocturn: possibles conseqüències en la salut de les persones. Mesures de prevenció.
 24. Factors de risc psicosocial. Identificació i avaluació de riscos psicosocials. El mètode per a l’avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT. El control i la prevenció dels problemes psicosocials.
 25. L’estrès. Models de generació d’estrès. Agents estressants. Simptomatologia associada a l’estrès. Síndrome d’esgotament professional: definicions i procés. Metodologies d’avaluació de l’estrès. Mesures de prevenció.
 26. L’assetjament psicològic. El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

¡Des del 1999 complint els somnis de milers d’opositors! Després d’anys d’experiència en oposicions en línia, us oferim una metodologia de treball que us ajudarà a aprofitar al màxim les vostres hores d’estudi i tots els recursos de la preparació!

¿Quins passos heu de seguir per aplicar aquesta metodologia?

MetodologiaOnline catalan


Pas 1:
Visualització de píndoles Audiovisuals: Per començar, hauràs de visualitzar les píndoles audiovisuals disponibles en algunes matèries com a presentació (durada aproximada d’entre 5 a 10 minuts). Aquestes píndoles introductòries facilitaran la comprensió global del tema abans de començar el teu estudi en profunditat.

Pas 2: Lectura del tema: ¡Una primera lectura és fonamental! Sempre has de fer una lectura prèvia i general del tema per obtenir una idea global del contingut, subratllant els punts de més dificultat i establint un marc de referència.

Pas 3: Estudi del tema i adquisició de coneixements necessaris per fer front a les diferents proves  de l’examen.

Pas 4: Esquemes / Resums: ¡Elaborar el teu propi material us ajudarà a organitzar tota la informació! Encara que pots consultar un altre material complementari disponible, cal que, durant el procés d’assimilació de continguts, , elaboris els teus propis, ja que aquests seran la clau per ajudar-te en els repassos de temari posteriors.

Pas 5:  Vídeos Explicatius:  Un cop estudiat el temari, ¡ és el moment de visualitzar els vídeos explicatius corresponents! Aquest recurs, de 1 hora de durada aproximadament cadascun, us permetrà tenir una explicació més detallada dels punts més complexos o rellevants del tema, atenent anàlisi de preguntes d’examen de les convocatòries precedents.

Pas 6: Adams Test. ¡Ú Últim pas!  Un cop realitzada la part teòrica, arriba el moment de posar-se a prova mitjançant un potent sistema d’autoavaluació   amb què valorar l’assimilació de la matèria. Con Adams Test, podràs , podrás realitzar tests de tema, parcials a la teva mida i simulacres, , per la qual cosa segons avenços en els continguts podràs anar afegint més dificultat al teu entrenament.

Aquesta eina també us permetrà mesurar diversos indicadors que us ajudaran a tenir una idea més clara del vostre procés d’aprenentatge:

– Diligència: Et donarà el percentatge d’exercicis en què t’has ajustat alhora que serà exigible a l’examen oficial.

– Competència: Indicarà si les teves puntuacions als simulacres s’ajusten a la nota de tall establerta en convocatòries anteriors, establint així el teu nivell.

– Seguretat: Determina, d’entre les preguntes que marquis com a dubtoses, quin percentatge ha estat encertat i quin fallat. Et donarà informació rellevant sobre si has d’arriscar més o menys a l’examen oficial.

– Avaluacions: ¡Ú Últim pas del mètode d’aprenentatge! Es tracta davaluacions tipus examen que hauràs de realitzar una vegada assimilada la matèria. Les avaluacions estaran incloses dins de programacions d’estudi que s’aniran activant per realitzar en un termini determinat, per la qual cosa us ajudaran a marcar un ritme de treball adequat a la data d’examen.

«¡ Assegureu el vostre èxit! No deixis de fer Repassos si vols assolir els teus objectius.»

Selecciona la duración:

Total: 550€* pago único

(te sale a 91,67€/mes)

*Incluye libros del temario y ADAMS Test.

Añadir al carrito
 • oatc video 2.945 preguntes Adams Test
 • oatc user Més de 1.200 preguntes Tipus Examen
 • oatc ribete 98 Píndoles Audiovisuals
 • oatc test Més de 50 Vídeos Explicatius
 • oatc book Libros del temario incluidos
 • oatc adams test ADAMS Test

 • Órgano convocante: Generalitat de Catalunya-
 • Ámbito administrativo: Autonómico
Temari Especific Cos de Gestió. Opció General

Total: 550€ pago único

550€ pago único

oatc calendar 6 meses arrow

Régimen Jurídico del Sector Público

 • icon euro Desde 80€

Ley Jurisdicción Contencioso Administrativa

 • icon euro Desde 80€

Llei 392015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 • icon euro Desde 80€

Motivació i Compromís dels Empleats Públics

 • icon euro Desde 80€

Alicia Cantalapiedra

Experta Jurídica del Cuerpo Superior en la Junta de Castilla y León. Profesora de legislación, con más de 10 años de experiencia profesional.

Alicia Cantalapiedra

Agustín Galocha

Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid durante más de 20 años. Preparación de oposiciones de Gestión Financiera y Contratación Administrativa desde el año 1990.

Agustín Galocha

Antonio Sánchez Gómez

Empleado público desde el año 1989, experto en sistemas de información y formador de oposiciones desde hace más de 20 años.

Antonio Sánchez Gómez

Jesús Alonso

Inspector de Hacienda del Estado desde 2004. Actualmente en la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.  

Jesús Alonso

Lidia Villar

Experiencia laboral en la Administración Pública Local desde el año 2002. Docente desde el año 2013. Diplomada en Gestión y Administración Pública, Licenciada en Ciencias del Trabajo y Máster en Protocolo, Relaciones Institucionales y Organización Estratégica de Eventos por la Universidad de Barcelona. 

Lidia Villar

José Sousa

Funcionario de carrera del cuerpo de gestión procesal, con experiencia en formación durante más de 20 años preparando opositores y formando a funcionarios.

José Sousa

Luis de Manuel

Licenciado en derecho y Doctor en economía. Imparte clases de derecho administrativo de grado y postgrado  y prepara a opositores desde hace más de 15 años.

Luis de Manuel

Pol Carré

Funcionario de la Guardia Urbana de Barcelona desde 1999 hasta la actualidad. Fiscal sustituto en la ciudad de Barcelona en el 2012.  Licenciado en Derecho y en Criminología. 

Pol Carré

Priscilia Ciria

Subdirectora de Pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Huesca. Formación en las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social.  

Priscilia Ciria

Verónica Quirós

Abogada desde hace más de veinte años, colaboradora profesional en Empleo Público tanto presencialmente como E-Learning desde 2006 con ADAMS Formación.

Verónica Quirós

Ana Marco

Experiencia desde 2002 en preparación de oposiciones presenciales y online, y abogado en ejercicio con 26 años de experiencia en administración publica, derecho de personal y administrativo. Especialista en Violencia de género.

Ana Marco
Tenir la possibilitat de preparar una oposició sense horaris de forma online amb un suport a qualsevol hora de forma telemàtica em va ajudar molt. La metodologia així com tot el material proporcionat està perfectament preparada. El seguiment per part dels tutors es continu. Si tornes a preparar oposicions ho faria amb ells.
alumna

Cristina Fariñas

Cos Administratiu De La Generalitat De Catalunya

Quiero resaltar la calidad del material que elaboran para la preparación, lo completo que es y lo bien razonados, actualizados y explicados que están los temas. ADAMS tiene una plataforma online donde puedes acceder a videos explicativos, Test y supuestos prácticos, así como un equipo pedagógico que te planificaba el estudio. Lo recomiendo totalmente.
JUANDELACRUZ HIDALGO CALVENTE FOTO TAI

Juan De La Cruz Hidalgo

Técnico Auxiliar De Informática

El temario es completísimo y los esquemas y test de la plataforma así como las píldoras audiovisuales son perfectas para la comprensión de la materia, algo fundamental en la preparación.
Amparo Foch Foto ADM TL 1

María Amparo Fochs

Administrativos De Estado TL

Gracias al curso online de ADAMS pude prepárame las oposiciones a mi ritmo, con seguimiento constante por parte tanto de los tutores pedagógicos como de los profesores del curso. Me sentí en todo momento con todos los recursos necesarios, materiales y profesionales. La opción de ADAMS Test me fue muy útil para coger más confianza para el examen.
alumna

Laura Martínez

Administratius Generalitat

Emprender mi camino con ADAMS ha sido la mejor decisión. En todo momento me sentí acompañada del equipo docente. Mi agradecimiento a los profesores, que con su profesionalidad y dedicación hacían que los supuestos fueran más llevaderos. Destacar el material didáctico, el servicio de actualizaciones y las innumerables preguntas tipo test para el examen.
alumna

María José Barrera

Gestión De Estado Promoción Interna

Només puc estar agraïda a Adams per la seva formació en aquest camí. Molts aspectes han tingut a veure, la plataforma una gran ajuda per veure l'evolució dels coneixements, el professorat, atent i resolutiu tant a les classes com per al campus i el personal administratiu per ser tant atents en resoldre totes les consultes i enviament de comunicacions.
alumna

Montserrat Bagan

Cos Auxiliars Generalitat Catalunya

"He preparado con Adams, a través de la modalidad E-learning, dos oposiciones de la UNED. Me ha gustado mucho la modalidad E-learning y sugiero a la academia que incluya esta modalidad online para la preparación del resto de oposiciones en la medida que sea posible."
alumna

Noemí González

Auxiliares De La UNED

¿Tienes alguna duda?

Si tienes alguna duda te ayudamos a resolverla.

¿Cuánto tiempo suele pasar entre la convocatoria y el examen?

Depende de cada proceso selectivo. Así en el caso de las convocatorias de la Administración General del Estado o en las de Justicia, el primer examen suele celebrarse en los cuatro meses siguientes a la publicación de la convocatoria. El día concreto suele determinarse una vez publicado el listado definitivo de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo. Sin embargo, estos datos son orientativos y dependen de cada convocatoria, por lo que no podemos especular sobre fechas de examen de procesos selectivos concretos ya que podrían no cumplirse.

¿Cómo se selecciona destino una vez aprobada la oposición?

Una vez que hayas realizado los exámenes y conseguido tu plaza, en función de tu nota en el proceso de selección podrás indicar tus destinos preferidos. Según las plazas disponibles en cada destino, se irán adjudicando a cada aprobado en función de la nota obtenida.

¿Qué son las plazas de estabilización y de reposición?

Las Administraciones Públicas publican Ofertas de Empleo Público con plazas de estabilización temporal del empleo o plazas de reposición/ordinarias.

En el caso de las plazas de estabilización se pretende estabilizar las plazas estructurales y dotadas presupuestariamente ocupadas por interinos o temporales durante al menos 3 años. Lo que se estabiliza es la plaza, no a la persona que la ocupa de forma interina. En función desde qué fecha se esté ocupando la plaza, el proceso selectivo podrá ser el de concurso-oposición o el de concurso.

Las plazas de reposición u ordinarias son plazas que han quedado vacantes por jubilación del funcionario que la ocupaba.

En todos los casos, los procesos selectivos serán públicos, y de acceso libre a cualquier persona que, cumpliendo los requisitos de acceso exigidos en la convocatoria en cuestión, quiera presentarse. Y se regirán por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

¿Dónde se publican los listados de personas admitidas a un proceso selectivo?

En el Boletín Oficial correspondiente se publica la resolución con las personas admitidas y excluidas. En dicho boletín se publica la relación nominal de las personas excluidos, debiendo consultar en la sede física o en la web de la Administración convocante la relación de personas admitidas. En algunos casos, para esta comprobación se necesita estar en disposición de certificado digital, DNI-e o Cl@ve.

¿Enviáis las actualizaciones de los libros?

Si compras los libros en cualquier centro ADAMS, en nuestra web o llamando al 670 399 399 te enviaremos automáticamente las actualizaciones y adendas que publiquemos hasta la fecha del examen para la que fueron editados los libros que has adquirido. Si compras nuestros libros en otra librería o página web puedes solicitarnos las actualizaciones que hayamos editado hasta la fecha del examen para la que se editó, para ello nos tienes que enviar justificante de compra del libro (ticket o factura) a adamsediciones@adams.es

¡Sigue nuestras redes sociales!